Scroll to top

1. Indgåelser af aftaler

1.1 Villkår og betingelser i dette dokument er gældende for alle aftaler og ordrer, som udføres af Teamtronic A/S, CVR-nr. 32773648 (herefter benævnt ”Leverandøren”). Hvis salgs- og leveringsbetingelserne er fremsendt til kunden én gang, er de gældende for alle fremtidige opgaver, som udføres af Leverandøren, uanset om kunden i forbindelse med senere opgaver modtager en kopi af salgs- og leveringsbetingelserne eller ej.

1.2 Tilbud og garantier, som er afgivet forud for fremsendelse af en ordrebekræftelse, er kun bindende, hvis de er indeholdt i ordrebekræftelsen, eller hvis ordrebekræftelsen henviser til tilbuddet og / eller garantien. Parterne skal selv sørge for at gemme kopier af ordrebekræftelser og tilbud m.v.

1.3 Med mindre andet følger af et tilbud, er tilbuddet gældende i 3 måneder fra tilbuddets datering. Herefter er tilbuddet bortfaldet.

2. Priser

2.1 Med mindre andet følger af tilbud eller ordrebekræftelse er alle priser angivet ekskl. moms og uden omkostninger til fragt m.v. Priserne er således angivet ab lager. Leverandøren har ret til at regulere tilbudsprisen i henhold til AB 18 § 35.

2.2 Ordrer med et samlet beløb på under DKK 1.000 ekskl. moms tillægges et ekspeditionsgebyr på DKK 200 ekskl. moms.

2.3 Leverandøren er ikke bundet af et tilbud, hvis dette indeholder åbenlyse fejl. Leverandøren har endvidere ret til at regulere prisen i henhold til en fastprisaftale, såfremt dette skyldes væsentlige stigninger i tredjeparts producerede komponenter og halvfabrikata, og såfremt prisstigningerne ikke kunne have været forudset inden indgåelse af aftalen med kunden.

3. Betaling

3.1 Med mindre andet fremgår af parternes aftalegrundlag (tilbud og ordrebekræftelse m.v.), skal kunden betale Leverandørens fakturaer senest 30 dage efter fakturadatoen. Ved forsinket betaling er Leverandøren berettiget til at opkræve morarenter med en rentefod på 2,00 % pr. påbegyndt måned.

3.2 Kunden er ikke berettiget til at tilbageholde beløb for eventuelle modkrav, som ikke på betalingstidspunktet er anerkendt af Leverandøren.

4. Levering

4.1 Levering skal ske på det tidspunkt og på det sted, som er anført i Leverandørens tilbud og / eller ordrebekræftelse. Leverandøren kan ikke gøres ansvarlig for nogen former for tab, som skyldes, at en levering bliver forsinket.

4.2 Risikoen for hændelig undergang og tyveri af de leverede varer overgår til kunden på leveringstidspunktet, med mindre andet er aftalt.

5. Reklamation og garanti

5.1 kunden skal straks efter Leverandørens færdigmelding af en opgave og / eller ved modtagelse af varer foretage en grundig undersøgelse af de leverede ydelser / varer, herunder kvalitet og mængder samt eventuelle skader. Leverandøren er ikke ansvarlig for mangler, såfremt der reklameres senere end 10 kalenderdage efter færdigmelding / modtagelse af varer. Dette gælder ikke mangler, som ikke kunne konstateres på leveringstidspunktet / tidspunktet for færdigmelding.

5.2 Enhver reklamation over mangler skal fremsættes skriftligt over for Leverandøren, inden den i punkt 5.1 anførte frist, idet Leverandøren ellers er berettiget til at afvise mangler. Ved mangler som ikke kunne konstateres på leveringstidspunktet / tidspunktet for færdigmelding, skal kunden reklamere straks efter, at kunden er blevet bekendt med / burde være blevet bekendt med manglerne. Med undtagelse af bestemmelserne nedenfor, kan der ikke reklameres over mangler, som konstateres senere end 2 år efter leveringstidspunktet / tidspunktet for færdigmelding.

5.3 På belysningsarmaturerne yder Leverandøren 2 års garanti inkl. medgående reservedele, men ekskl. arbejdsydelser. Garantien dækker ikke skader som følge af ydre mekaniske eller elektriske påvirkninger.

5.4 På løse LED komponenter og LED lamper yder Leverandøren 5 års garanti på lysdioderne og 5 års garanti på elektronikken, ekskl. arbejdsydelser. Garantien dækker ikke skader, der skyldes ydre mekaniske, elektriske påvirkninger eller forkert anvendelse af loddeprofil samt styring af LED i henhold til datablad specifikationer.

5.5 På andre varer og komponenter end de i punkt 5.3 og 5.4 anførte yder Leverandøren 2 års garanti, ekskl. arbejdsydelser. Garantien dækker ikke skader, der skyldes ydre mekaniske, elektriske påvirkninger eller forkert anvendelse af loddeprofil samt styring i henhold til datablad specifikationer.

6. Returvarer

6.1 Leverandøren modtager generiske varer (standard varer) retur, såfremt de er uden skader og i original emballage. Generiske varer (standard varer) vil blive krediteret med halvdelen af den fakturerede pris, såfremt de er uden skader og i original emballage.

6.2 Leverandøren modtager ikke specialfremstillede varer retur, med mindre andet er aftalt.

7. Erstatning og ansvarsbegrænsning

7.1 Leverandøren kan ikke gøres ansvarlig for nogen form for direkte eller indirekte tab relaterende til forsinkelse eller mangler ved Leverandørens ydelser og varer. Ved mangler kan kunden alene kræve reparation / udskiftning af den mangelfulde varer. Kunden kan således ikke kræve erstatning for udgifter til konventionalbod eller dagbod, ekstrabetalinger til total- eller fagentreprenører, manglende indtægter, mistet salg, tab af image eller goodwill, forgæves afholdte lønomkostninger, udgifter til sagkyndige eller nogen anden form for tab.

7.2 Såfremt der foreligger mangler, som Leverandøren er ansvarlig for, er Leverandøren efter eget valg berettiget til at afhjælpe manglerne eller foretage omlevering. Kunden er i forbindelse med igangværende afhjælpning på anfordring pligtig til at transportere de mangelfulde varer til Leverandøren eller et af Leverandøren anvist værksted.

7.3 Afhjælpning gennemføres inden for normal arbejdstid på hverdage. Såfremt kunden ønsker afhjælpningen foretaget på andre tidspunkter, er kunden pligtig til at betale Leverandøren differencen mellem normal timesats og timesatsen for arbejde udført uden for almindelige arbejdstid.

8. Produktansvar

8.1 Leverandøren er ansvarlig for de leverede varers eventuelle skadeforvoldelse efter bestemmelserne i Lov om produktansvar. Ansvaret for skader på ting og person er dog begrænset, og kan aldrig overstige dækningsmaksimum i henhold til Leverandørens produktansvarsforsikring. Kopi af forsikringspolice vil blive udleveret til kunden, såfremt kunden ønsker dette. Såfremt skadeforvoldelse på ting eller personer sker fra tredjemandsprodukter eller tredjemandskomponenter, kan Leverandøren ikke gøres ansvarlig, hvorfor sådanne krav skal rettes direkte mod den pågældende skadeforvoldende tredjemand.

8.2 Leverandøren er ikke ansvarlig for tingskader, driftstab, mistet goodwill, tabt fortjeneste eller andet indirekte tab hos kunden eller dennes kunder.

8.3 Såfremt Leverandøren måtte blive pålagt produktansvar over for tredjemand, er kunden forpligtet til at holde Leverandøren skadesløs i samme omfang, som Leverandørens ansvar er begrænset i henhold til nærværende bestemmelser. Kunden er endvidere forpligtet til at lade sig adcitere ved samme domstol, som behandler et eventuelt erstatningskrav rejst mod Leverandøren.

8.4 Bestemmelserne i nærværende punkt 7 gælder dog ikke i det omfang Produktansvarsloven er til hindrer herfor.

9. Lovvalg og værneting

9.1 Enhver tvist mellem parterne og deres eventuelle boer skal afgøres af de almindelige danske domstole med Retten i Odense som første instans.

9.2 Dansk ret finder anvendelse. Lovvalgsreglerne i dansk international privatret finder ikke anvendelse.